Beyin omurilik sıvısı örneklerinin bakteriyolojik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Yeliz Tanrıverdi Çaycı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Kübra Hacıeminoğlu Ülker
  • Asuman Birinci

Özet

Merkezi sinir sistemi (MSS) infeksiyonları, tüm dünyada morbidite ve mortaliteye neden olan ciddi infeksiyonlardır. Bu infeksiyonların tanısında kullanılan en önemli laboratuvar tetkiki, beyin omurilik sıvısının (BOS) incelenmesidir. MSS infeksiyonlarında BOS incelemesinin kısa sürede yapılıp, hızlı şekilde tedaviye başlanması morbidite ve mortaliteyi etkiler. Sık izole edilen mikroorganizmalar ve o mikroorganizmaların antibiyotik direnç durumlarının bilinmesi; kültür sonuçları alınana kadar yapılacak ampirik tedavide klinisyeni doğru yönlendirecektir. Bu çalışmada, 2014-2016 yılları arasında laboratuvarımıza gönderilen BOS örnekleri incelenmiştir. Kan kültür cihazında pozitif sinyal veren BOS örnekleri kanlı ve eozin metilen blue agarlara ekilmiş ve üreyen koloniler değerlendirilmiştir. Kolonilerin tür düzeyinde tanımlaması için Vitek MS (bioMérieux, Fransa) otomotize sistemi kullanılmıştır. Çalışmaya laboratuvarımıza gönderilen 5689 BOS örneği dahil edilmiştir. Bu örneklerin %17,4’ünde mikroorganizma üremesi görülmüştür. Mikroorganizma üremesi gözlenen hastaların %28,2’si 0-4 yaş, %23,55’i 45-64 yaş, %19,5’i 65 yaş ve üstü, %12,2’si 5-18 yaş, %9,55’i 19-34 yaş, %7’si 35-44 yaş aralığındadır. Mikroorganizma üremesi gözlenen BOS örneklerinden en çok izole edilen bakteriler %31,25 ile Staphylococcus epidermidis, %13,8 ile Staphylococcus haemolyticus, %10,84 ile Staphylococcus hominis ve %7,5 ile Acinetobacter spp.’dir. Bakteri üremesi dışında % 1,65 oranında Candida spp. üremesi görülmüştür. Ülkemizin değişik bölge hasta­nelerinde yapılan çalışmalarda BOS’ta görülen bakterilerin sıklığı %8,3-31,5 arasında değişiklik göstermektedir. Bizim yaptığımız çalışmada ise pozitif kültürlerin oranının %17,4; en sık görülen bakterilerin de koagülaz negatif stafilokoklar olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: beyin omurilik Sıvısı, merkezi sinir sistemi, menenjit

Abstract

Central nervous system (CNS) infections are serious infections that cause morbidity and mortality all over the world. The most important laboratory test used in the diagnosis of these infections is the examination of cerebrospinal fluid (CSF). CSF examination in patients with CNS infections, rapid onset of treatment affects morbidity and mortality. It is important to know the microorganisms frequently isolated and the antibiotic resistance status of those microorganisms. These will help the clinician in the empirical treatment until the culture results are obtained. In this study, CSF samples sent to our laboratory between 2014 and 2016 were examined. BOS specimens positive in the BacT/ALERT® 3D (bioMérieux, France) device were routinely inoculated with blood and eosin methylene blue agars, then were evaluated after incubation. Vitek MS (Biomeriux, France) automated system was used to identify the bacteria. The study included 5689 CSF samples sent to our laboratory. Microorganism growth was observed in 17.4% of these samples. 28.2% of the patients were 0-4 years old, 23.55% were 45-64 years old, 19.5% were 65 years old. The distribution of the most isolated bacteria was as follows: Staphylococcus epidermidis (31.25%), Staphylococcus haemolyticus (13.8%), Staphylococcus hominis  (10.84%) and Acinetobacter spp. (7.5%). Expect for bacteria, Candida spp. was isolated from 1.65% of the samples. The frequency of bacteria isolated from CSF in studies conducted in different regions of our country varies between 8.3% and 31.5%. In our study, the rate of positive cultures was 17.4%; the most common bacteria were coagulase negative staphylococci.

Keywords: cerebrospinal fluid, central nervous system, menengitidis

Referanslar

Saez-Llorens X, McCraken Jr GH. Bacterial meningitis in children. Lancet. 2003;361:2139-48.

Schuchat A, Robinson K, Wenger JD, Harrison LH, Farley M, Reingold AL, Lefkowitz L, Perkins BA. Bacterial meningitis in the United States in 1995. New Engl J Med. 1997;337:970-6.

Durand ML, Calderwood SB, Weber DJ, Miller SI, Southwick FS, Caviness Jr VS, Swartz MN. Acute bacterial meningitis in adults. A review of 493 episodes. N Engl J Med. 1993;328:21-8.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda akut bakteriyel menenjit. Çocuk Enfeksiyon Dergisi. 2010;4(1):9-14.

Silva WA, Pinheiro AM, Coutinho LG, Marinho LAC, Lima LFA. Epidemiological profile of acute bacterial meningitis in the State of Rio Grande do Norte, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop. 2010;43(4):455-7.

Gürses N. Bakteriyel menenjitlerde tedavi ve proflaksi. Ankem Dergisi. 1994;8(3):299-304.

Kadanalı, A. Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları. The Eurasian Journal of Medicine. 2007;Aralık 39.

Kanra G, Ceyhan M, Kara A. Menenjit II: Klinik bulgular ve tanı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2003;46(2):128-38.

Günaydın M. Bakteriyal menenjitlerin laboratuvar tanısı. Ankem Dergisi. 1994;8(3):291-4.

Pehlivanoğlu F, Yaşar KK, Şengöz G. Beyin Omurilik Sıvısından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Ankem Dergisi. 2011;25(1),1-5.

Lu CH, Huang CR, Chang WN, Chang CJ, Cheng BJ, Lee PY, Lin MW, Chang HW. Community-acquired bacterial meningitis in adults: the epidemiology, timing of appropriate antimicrobial therapy, and prognostic factors. Clin Neurol and Neurosurg. 2002;104:352-8.

van de Beek D, de Gans J, Mclntyre P, Prasad K. Steroids in adults with acute bacterialmeningitis: a systematic review. Lancet Infect Dis. 2004;4:139-143.

Leblebicioğlu H. Bakteriyel menenjit etyopatogenezi. Ankem Dergisi. 1994;8(3):285-9.

Guirguis N, Hafez K, El Kholy MA, Robbins JB, Gotschlich EC. Bacterial meningitis in Egypt: analysis of CSF isolates from hospital patients in Cairo, 1977-78. Bulletin of the World Health Organization. 1983;61(3):517.

Sümer Z, Bakıcı Z, Özüm Ü. Menenjit Ön Tanılı Hastaların BOS Örneklerinin Bir Yıllık Bakteriyolojik İnceleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2000;22(3):127-30.

Güçlü AÜ, Kılıç A, Küçükkaraaslan A, Baysallar M, Doğancı L. Beyin omurilik sıvılarından izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. Gülhane Tıp Dergisi. 2005;47(2):204-8.

Köseoğlu Ö, Ahrabi SS, Hasçelik G, Günalp A. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesinde nozokomiyal bakteriyel menenjit sıklığı. Turk Mikrobiyol Cem Derg. 2001;31:187-191.

Duman Y, Yakupogulları Y, Tekerekoglu MS, Güçlüer N, Otlu B. Bir üniversite hastanesi laboratuvarında beyin omurilik sıvısında izole edilen mikroorganizmaların üç yıllık geriye dönük analizi. Dicle Tıp Dergisi. 2012;39(1):70.

Yayınlanmış

30.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

Tanrıverdi Çaycı, Y., Hacıeminoğlu Ülker, K., & Birinci, A. (2022). Beyin omurilik sıvısı örneklerinin bakteriyolojik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/24

Sayı

Bölüm

##section.default.title##