Öğrenci gözüyle online tıp eğitimi

Yazarlar

 • Binnur ŞAN
 • Gülnaz Aslı ALĞAN
 • Furkan SARIKOCALAR
 • Ömer ERDOĞMUŞ
 • Emre TAŞTAN
 • Süheyl Asım MUTLU
 • Mehmet Emin KURTOĞLU
 • Enes Haşim ŞENEL
 • Oğuzhan Anıl SUCU
 • Elif Beyza OLCAY ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
 • Gizem TAŞ

Anahtar Kelimeler:

Tıp eğitimi- online eğitim- tıp öğrencileri- covid19

Özet

COVID-19 pandemisi dünyada birçok alanda değişimlere sebep olmuş; tıp eğitimi de bu süreçte hastanelerden ve laboratuvarlardan online platformlara taşınmıştır. Önceki nesillerin geleceğin doktoru olmasını sağlayan klinik rotasyonların ve işbirlikçi çalışmaların deneyimlerini şimdi pek çok tıp öğrencisi kaçırmaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Yükseköğretim Kurulunun aldığı karar sonucunda 16 Mart 2020 tarihinde yüz yüze eğitime ara vermiş ve online eğitime geçmiştir. Online eğitimin, dersleri tekrar dinleyebilme, eğitim materyallerine istenilen zamanda erişim kolaylığı ve daha rahat bir ortamda ders dinleyebilme gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Diğer yandan teknik sorunlar, öğretim üyelerinin online eğitime geç adaptasyonu, laboratuvar derslerinin yapılamaması, öğrencilerin sosyal olarak eksik kalması gibi de dezavantajlara sahiptir. Çalışmada online eğitimin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri üzerindeki akademik ve psiko-sosyal etkilerini tespit etmeyi, online eğitimde karşılaşılan sorunları belirleyerek, elde edilen sonuçların mevcut şartlardaki eğitimin geliştirilebilmesi için rehber olması amaçlandı. Çalışmaya 2269 öğrencisi bulunan OMÜ Tıp Fakültesinden 641 (%28,25) kişi katıldı. Preklinik öğrencilerin online eğitimden daha fazla yarar sağladığı ve klinik öğrencilerinin daha fazla mesleki yetersizlik endişesi taşıdığı gözlenmiştir. Katılımcıların çoğunluğu (%55,2) online eğitimin materyallere ulaşım kolaylığı sağladığını belirtmesine karşın büyük bir kesimi (%65,6) yüz yüze eğitime göre bilgileri daha iyi öğrenemediğini ifade etmiştir. Online eğitim, preklinik eğitimde pek çok imkân barındırmasına ve teorik eğitimin kazandırması gereken şeylerin hemen hepsini kazandırmasına rağmen klinik eğitimde göz ardı edilemeyecek sınırlı bir yapıya ve kısıtlı imkanlara sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, online eğitim, tıp öğrencileri, COVID-19

Abstract

COVID-19 pandemic has caused changes in world spheres; medical education has also moved from hospitals and laboratories to online platforms in this process. As a result of the decision taken by the Council of Higher Education Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine face-to-face education was suspended and online education was started on March 16, 2020. Online education has many advantages such as listening to lectures again, accessing educational materials at any time and listening to a lesson more comfortably. On the other hand, it has disadvantages such as technical problems, late adaptation to online education, not being able to conduct laboratory lessons, and being socially incomplete. In this study it is aimed to determine the academic and psycho-social effects and problems of online education on the students of Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine and to guide the development of the current education.  641 (%28,25) students from Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, which has 2269 students, participated in the study. It has been observed that pre-clinical education has more benefits in online education than clinical education and clinical students have more occupational anxieties. Although the majority of the participants (%55,2) stated that online education provides ease of access to the materials, a large part (%65,6) stated that they could not learn the information better than face-to-face education. Online education has many opportunities in preclinical education, but it has limited structure and restricted possibilities that cannot be ignored in clinical education.

Keywords: Medical education, online education, medical students, COVID-19

Referanslar

Althwanay A, Ahsan F, Oliveri F, Goud HK, Mehkari Z, Mohammed L, Javed M, Rutkofsky IH. Medical Education, Pre- and Post-Pandemic Era: A Review Article. Cureus. 2020 Oct 2;12(10):e10775. doi: 10.7759/cureus.10775.

T.C. Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme notu:1 [Internet]. 2020 [updated 13.03.2020, cited 10.08.2020]. Available from: https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/02-coronavirus-bilgilendirme-notu-1.pdf

Dinçer S. Bilgisayar Destekli Eğitim ve Uzaktan Eğitime Genel Bir Bakış. Akademik Bilgi ve iletişim Konferansı. 2006. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Ferrel MN, Ryan JJ. The Impact of COVID-19 on Medical Education. Cureus. 2020 Mar 31;12(3):e7492. DOI 10.7759/cureus.7492

Akan H, Sahin B, Usta M, Ozay O, Yüzüak H, Oguz U. Pandemi Döneminde Tıp Eğitimini Sürdürmek: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi.Tıp Egitimi Dunyası. 2021;20(60-1):54-58

Alsoufi A, Alsuyihili A, Msherghi A, et al. IImpact of the COVID-19 pandemic on medical education: Medical students' knowledge, attitudes, and practices regarding electronic learning. PLoS One. 2020 Nov 25;15(11):e0242905. doi: 10.1371/journal.pone.0242905.

Atılgan B. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Acil Uzaktan Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 2021;29(6):396-406. DOI: 10.17942/sted.837551

Kockaya PD, Dundar D, Bayramgurler D, Utkan NZ. COVID-19 Pandemisinde Tıp Eğitimi: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği Tıp Egitimi Dunyası. 2021;20(60-1):33-36

Guze PA. Using Technology to Meet the Challenges of Medical Education. Trans Am Clin Climatol Assoc. 2015;126:260-70.

Demirtaş İ, Ayyıldız S, Ayyıldız B, Kuş K. Sosyal İzolasyon Döneminde Uzaktan Öğretim Modelinin Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Sürekli tıp eğitimi dergisi. 2020;29(5):340-350

Dost S, Hossain A, Shehab M, Abdelwahed A, Al-Nusair L. Perceptions of medical students towards online teaching during the COVID-19 pandemic: a national cross-sectional survey of 2721 UK medical students. BMJ Open. 2020 Nov 5;10(11):e042378. doi: 10.1136/bmjopen-2020-042378.

Pei L, Wu H. Does online learning work better than offline learning in undergraduate medical education? A systematic review and meta-analysis. Med Educ Online. 2019 Dec;24(1):1666538. doi: 10.1080/10872981.2019.1666538.

Karagöz N, Ağadayı E, Ayhan Başer D. Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Pandemide Uzaktan Eğitim İle İlgili Davranışları ve Sorunları Pandemi Sürecinde Tıp Eğitimi. Jour Turk Fam Phy 2020;11(4):149-158. Doi: 10.15511/tjtfp.20.00449.

Ardan M, Rahman FF, Geroda GB. The influence of physical distance to student anxiety on COVID-19, Indonesia. Journal of Critical Reviews. 2020;7(17):1126-32.

Tang W, Hu T, Hu B, Jin C, Wang G, Xie C, et al. evalence and correlates of PTSD and depressive symptoms one month after the outbreak of the COVID-19 epidemic in a sample of home-quarantined Chinese university students. J Affect Disord. 2020 Sep 1;274:1-7.

Muflih S, Abuhammad S, Karasneh R, Al-Azzam S, Alzoubi KH, Muflih M. Online Education for Undergraduate Health Professional Education during the COVID-19 Pandemic: Attitudes, Barriers, and Ethical Issues. Res Sq [Preprint]. 2020 Jul 16:rs.3.rs-42336. doi: 10.21203/rs.3.rs-42336/v1.

O'Doherty D, Dromey M, Lougheed J, Hannigan A, Last J, McGrath D. Barriers and solutions to online learning in medical education - an integrative review. BMC Med Educ. 2018 Jun 7;18(1):130. doi: 10.1186/s12909-018-1240-0.

Wang C, Xie A, Wang W, Wu H. Association between medical students' prior experiences and perceptions of formal online education developed in response to COVID-19: a cross-sectional study in China. BMJ Open. 2020 Oct 29;10(10):e041886. doi: 10.1136/bmjopen-2020-041886.

Yayınlanmış

30.06.2022

Nasıl Atıf Yapılır

ŞAN, B. ., ALĞAN, G. A., SARIKOCALAR, F. ., ERDOĞMUŞ, Ömer ., TAŞTAN, E., MUTLU, S. A., KURTOĞLU, M. E., ŞENEL, E. H. ., SUCU, O. A., OLCAY, E. B., & TAŞ, G. . (2022). Öğrenci gözüyle online tıp eğitimi. Ondokuzmayıs Tıp Dergisi, 1(1). Geliş tarihi gönderen https://ojs.omu.edu.tr/index.php/tipdergi/article/view/28

Sayı

Bölüm

##section.default.title##