Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yazarların Etik Görevleri ve Sorumlulukları

Dergiye gönderilen yayın, orijinal bir çalışmayı içermeli, sözlü, poster veya özet formatları dışında başka bir dergi veya kitapta yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazar(lar), derginin belirlenmiş olan ‘Yayın İlkeleri’ne uygun olarak makale göndermelidir.

Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir ve kamuya açık bilgi kaynaklarının yer aldığı referanslar içermelidir.

Yazarlar, çalışmanın yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkıda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Çalışmanın oluşturulmasında içeriğe bilimsel ve entelektüel açıdan katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir. İlgili yazar, çalışmaya dahil olan tüm araştırmacıların ortak yazar olarak belirlendiği, tüm ortak yazarların makalenin son versiyonunu görüp onayladığı ve yayın için gönderilmesini kabul ettiği konusunda sorumludur.

Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma gönderilemez.

Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse belirtilmelidir.

Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkıları belirtilmelidir.

Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

Editörlerin Etik Görevleri ve Sorumlulukları

Editörler Kurulu, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlamalıdır.

Gönderilen her makaleden, Editörler Kurulu sorumludur. Editörlerin alacağı tüm kararlar diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

Editörler Kurulu, dergi yayım sürecinde bilimsel olmayan içeriklere, intihale, atıf hatalarına karşı önlem almalıdır.

Editörler Kurulu, her makaleye ait hakemler ile yazışmaların kayıtlarını veya dergi ile ilgili yazışmaları elektronik olarak saklamalıdır.

Editörler, yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi vermelidir.

Editörler, makalelerin özgün olmasına, bilim dünyasına katkı sağlamasına, araştırma yönteminin geçerli olmasına ve derginin amaç ve kapsamına uygunluğuna dikkat etmelidir.

Editörler her makalenin hakemini uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak seçer, makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Editörler, akademik ve bilimsel olmayan değerlendirmelere müdahale etmelidir.

Editörler, makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumalıdır.

 

Hakemlerin Etik Görevleri ve Sorumlulukları

Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.

Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

Makale konusu hakkında uzman olmayan veya verilen sürede makaleyi incelemeyi tamamlayamayacak olan hakemler bu durumu editöre bildirmelidir. Ayrıca değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal görüş ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

 

Etik Kuralların İhlali

Propontica Dergisi Yayın Kurulu; incelenmekte olan veya yayınlanan bir makaleye ilişkin telif hakkı ve intihal şüphesi oluşması durumunda, makale hakkında inceleme başlatmakla yükümlüdür. Değerlendirme aşamasında bir makaleye ilişkin telif hakkı ve intihal olduğu tespit edilirse makalenin değerlendirme süreci sonlandırılır ve makale yazara iade edilir. Yayınlanan bir makalede telif hakkı ve intihal tespit edilmesi durumunda ise makale geri çekilir.

 

İntihal Politikası

Propontica Dergisi, bilerek ya da bilmeyerek yapılan herhangi bir etik ihlal veya intihal eylemine kesinlikle karşıdır. Dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve yayın kurulu tarafından söz konusu kriterler çerçevesinde incelenip uygun bulunduktan sonra, iThenticate veya Turnitin programı yardımıyla “intihal” taramasından geçirilir. Bibliyografya, referanslar ve katalog kısmı hariç tutularak, makalenin gövde metni için yapılan tarama neticesinde, rapordaki benzerlik oranını %10’u geçen makaleler yayına kabul edilmez. Ancak yayın kurulu gerekli gördüğü durumlarda alana katkı sağlayacağı özgün olduğunu düşündüğü benzerlik oranı %10 ile %30 arasındaki makaleler için yazarla iletişim kurarak benzerlik oranının %10’un altına düşürülmesi koşuluyla yayına kabul edilmesini sağlayabilir. Ancak benzerlik oranı %30 oranını aşan çalışmalar, özgünlük ve alana katkı açısından zayıf olduğu değerlendirilerek reddedilir.

 

Çift Kör Hakemlik

İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler Editör Kurulu tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Bu süreçten sonra editörler makalelerin, bilimsel danışma ve yayın kurulundaki konuyla ilgili uzmanlar tarafından belirlenecek hakemler tarafından, adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar. Editör kurulu, Propontica dergisine yayınlanması için gönderilen yazının ön inceleme aşamasının olumlu sonuçlanmasının ardından yazıyı yayın kurulu içinden veya yayın kurulu tarafından belirlenen yurtiçinden ve/veya yurtdışından en az iki en fazla üç hakemin değerlendirmesine sunmakla sorumludur. Hakem raporları sonrası yayınlaması konusunda en az iki hakemden olumlu görüş verilen çalışmaların dizgi ve redaksiyon işlemleri editör kurulu kontrolünde yapılarak makale yayına hazır hale getirilir.

 

Geri Çekmeler

Bulguların uygun referans, izin veya gerekçe olmaksızın daha önce başka bir yerde yayınlandığına dair açık kanıt varsa, eser intihal ise ya da çalışma etik olmayan araştırmayı rapor ediyorsa makale geri çekilir.

Yazarlar, önemli bilimsel hatalar keşfettiklerinde geri çekmeler yayınlanabilir; diğer durumlarda, Editörler veya Yayın Kurulu geri çekmenin uygun olduğu sonucuna varabilir. Her durumda, geri çekme eyleminin nedeni ve karardan kimin sorumlu olduğu belirtilir.

 

Fikri Mülkiyet Sorumlulukları Beyanı

Propontica Dergisi, bilimsel çalışmalara yer veren bir dergidir. Fikri mülkiyet hakları yazarlar tarafından korunur. Propontica Dergisi, makalelerini gönderen yazarların uyması gereken etik kurallar hakkında açıkça tanımlanmış bir beyana sahiptir ve her makale titiz bir hakem değerlendirme sürecinden geçer. Bu nedenle her bilimsel dergi gibi Propontica Dergisi de yayınladığı makalelerdeki her ifadenin doğruluğunu veya makalenin hiçbir kısmının önceki bir çalışmadan uygunsuz bir şekilde kopyalanmadığını garanti edemez. Propontica Dergisi, yayınlanan her çalışmanın haklarını ve ortaya atılan iddiaların geçerliliğini çözmek için büyük ölçüde bilimsel topluluğa ve yazarlara güvenmektedir. Propontica, dergi rolüyle, hukuki kapsamına giren bir konu ortaya çıktığında hızlı ve kararlı bir şekilde hareket eder.

 

Şikayetler ve Geribildirim

Şikâyet ve geri bildirimler info@proponticajournal.com  mail adresine iletilebilir. Okuyuculardan gelen şikayetler varsa, makalenin yayınlanma tarihinden itibaren 1 ay içinde cevap verilecektir.

Geri bildirim, okuyuculardan rapor edilen sonuçlar veya yayınlanan bir makalede kullanılan yöntemler hakkında kısa mektuplardır. Geri bildirim alındığında, yazarlar ve mümkünse Yorum ve Cevap kısımlarıyla birlikte paylaşılacaktır. Şikayetler ve Geribildirimler, Editörün takdirine bağlı olarak hakem incelemesine tabi tutulabilir.

 

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Propontica Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen Propontica Dergisi editörleri ile iletişime geçiniz.

 

Yayın Politikası

Propontica Dergisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün yayıncı olduğu, yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli bir e-Dergidir. Dergi kapsamında gerekli görüldüğü takdirde özel sayı(lar) da yayınlanabilir.

Dergide yayınlanan makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu tamamen yazar(lar)ına ait olup, bu konuda dergi ve editörler sorumlu tutulamaz.

Yazarlar, kullandıkları kaynak ve materyallerin (resim, çizim, grafik etc.) telif hakkı ve kullanım izinlerini kontrol etmekle sorumludur. Propontica Dergisi, telif hakları konusunda doğacak sıkıntılardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu konuda sorumluluğu kabul etmiş olurlar.

 

Açık Erişim Politikası

Propontica Dergisi, açık kaynak erişim politikasını (Open Access) benimsemektedir. Kullanıcılar, dergide yayınlanan makalelerin tamamını tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstermek suretiyle bilimsel çalışmalarında bu makalelerden faydalanabilir. Bunun için yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almasına gerek yoktur.

 

Değerlendirme Sonucuna İtiraz

Yazarlar, Propontica Dergisi tarafından değerlendirilen makalelerin Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu görüşlerine itiraz etme hakkını saklı tutar. Yazarlar, çalışmalarının değerlendirme sonucuna ilişkin itiraz gerekçelerini info@proponticajournal.com  adresine göndermelidir. İtirazlar Yayın Kurulu tarafından incelenir ve en geç bir ay içinde yazarlara olumlu veya olumsuz cevap verilir. Yazarların itirazları olumlu bulunursa, Yayın Kurulu yeni hakemler atar ve değerlendirme sürecini yeniden başlatır.