İMAR PLANLAMASINDA KAMU TAŞINMAZLARININ ETKİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Mehmet Aziz SAYAR Şanlıurfa Milli Emlak Müdürlüğü
  • Ahmet KAYAN Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü
  • Mustafa ULUKAVAK Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Anahtar Kelimeler:

Hazine taşınmazları, imar planlaması, planlama kademeleri, tahsis

Özet

Yaratıldığı ilk günden beri insanlığın sürekli bir değişim-gelişim içerisinde olması ve zamanla yer kürenin her yanına dağılarak nüfusunun artmasıyla beraber binyıllar boyunca toprağı kullanma biçimlerinde gelişmeler ve çeşitlenmeler meydana gelmiştir. Hâl böyle olunca; toprak gibi ehemmiyetli bir varlığın yönetimi, daha doğrusu yönetilme gereksinimi de kaçınılmaz olmuştur. Bu yönetim biçimine taşınmaz yönetimi denilmektedir. Taşınmaz yönetiminin günümüzde birçok tanımı var olsa da; bu konuda yapılacak en kapsamlı ve anlamlı tanım “arazi kaynaklarının en işlevsel kullanım vaziyetine getirilmesi” olacaktır. İnsanların gelişen teknoloji, artan gereksinimler ve bu doğrultuda ortaya çıkan şehirleşme ihtiyacı taşınmaz yönetiminin “taşınmaz planlaması” unsurunu doğurmuştur. Kentlere kayan yaşam fonksiyonlarında verim sağlamak ve bu kentleşmenin sağlıklı bir şekilde hayata tatbik edilmesini gerçekleştirebilmek adına çeşitli kademelerde imar planlaması yapılmaktadır. İmar Planlaması başlı başına üzerinde durulması gereken bir konu iken, planlama konusunun temelini teşkil eden ve imar planlarının uygulanmasını sağlayan kamu taşınmazları da detaylı incelenmesi gereken hayati derecede önemli konulardan birisidir. Bu çalışmada imar planlaması ve planlama kademeleri üzerinde kapsamlı olarak durulmuş olup, kamu taşınmazları içerisinde imar planlamasında rol oynama özelliği ile öne çıkan Hazine parselleri ışığında; imar planlaması, Şanlıurfa İlindeki Hazine taşınmazları yönünden, örneklerle incelenmiştir. Hazine taşınmazlarının imar planlaması kapsamında etkin şekilde kullanımı ortaya konulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

2022-09-30