Yazım Kuralları

Yayın İlkeleri

 1. Dergiye basılmak üzere gönderilen bilimsel çalışmalar, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarına ilişkin olmalıdır. Bununla birlikte uluslararası hukuk ve diplomasi ile ilgili olup dergimizin ilgili sayısındaki temayla uyumlu olacak şekilde farklı disiplinlerden yazılar da dergiye kabul edilir.
 2. Gönderilecek yazılar başka bir yere yayımlanmak için gönderilmemiş ve başka bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 3. Dergiye Türkçe ve İngilizce dillerinde makale, karar tahlili, tercümeler, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi şeklindeki akademik çalışmalar kabul edilmektedir.
 4. Dergiye gönderilecek çalışmalar, akademik-bilimsel etik kurallara uygun olmalıdır. Çalışmada intihal yapılmadığını gösterecek şekilde benzerlik raporları ve bu konuya ilişkin taahhütname çalışma ile birlikte gönderilmelidir. (intihal.net, turnitin, vb.)
 5. Yayımlanan eserler için telif ücreti ödenmemektedir.
 6. Dergiye gönderilen çalışmaların yayın süreçlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep
 7. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmaların fiziksel baskı ve elektronik ortamda basılması hususunda hak sahibidir. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yazım Kuralları

 1. Kelime Sayısı:
 2. Makalelerde:

Metin, ekler, dipnot ve kaynakça dahil olmak üzere makaleler 4.000 kelimeden az, 12.000 kelimeden çok olmamalıdır. 4.000-12.000 kelime aralığında olmayan makaleler ancak istisnai durumlarda kabul edilecektir.

 1. Karar İncelemeleri ve Kitap Değerlendirmelerinde:

Karar incelemeleri ve kitap değerlendirmeleri en az 1.500 en fazla 3.000 kelime olacak şekilde kabul edilecektir. 

 1. Makale Türkçe ise şu şekilde bir sıra izlenmelidir: Türkçe Başlık-Özet-Anahtar Kelimeler-İngilizce Kelimeler-Abstract-Keywords.
 2. Makale başlığı sayfa ortalanarak Sadece İlk Harfi Büyük olacak şekilde, Türkçe ve İngilizce olarak alt alta yazılmalıdır. Makalelerde en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe özet ve İngilizce abstract bölümlerine yer verilmelidir. Özet bölümünün altında en az 5 en fazla 8 Türkçe anahtar kelime, Abstract bölümünün altında ise en az 5 en fazla 8 keywords kullanılmalıdır.
 3. Dergiye gönderilecek makalelerde “Öz” ile “Anahtar Kelimeler” başlıkları Sadece İlk Anahtar Kelimenin Baş Harfi Büyük olacak şekilde yazılmalı ve anahtar kelimelerde yer alan sözcüklerin de yine Sadece İlk Harfleri Büyük olmalı ve bu sözcükler virgül ile birbirlerinden ayrılmalıdır.
 4. Metin içerisinde tüm paragraflar iki yana dayalı olarak oluşturulmalıdır.
 5. Dergiye gönderilecek makalelerde, ilk sayfada makale başlığının altında yazarın yalnızca ad ve soyadına yer verilmeli, soyadın yanında ( * ) simgesiyle oluşturulacak dipnotta sırasıyla akademik unvan, görevli olunan üniversite, fakülte ve bölümü ile yazarın kurumsal e-posta adresi ve ORCID numarasına yer verilmelidir.
 6. Dergiye gönderilecek yazılar, “.doc” veya “.docx” dosya uzantıları veya bu dosya uzantılarını yürütebilen kelime işlemcisi yazılımlarca desteklenen bir formatta hazırlanmalıdır. Yazıların gövde metni Times New Roman karakteri - 12 punto; dipnotlar sayfanın altında gösterilecek biçimde, Times New Roman karakteri - 10 punto olacak şekilde kaleme alınmalıdır. Yazılarda dil bilgisi kurallarına uyulmalıdır.
 7. Yazılarda kullanılacak başlık simgeleri sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde oluşturulmalıdır.                                               I. BİRİNCİ DERECEDE ALT BÖLÜM                                                                                                                                                          A. İKİNCİ DERECEDE ALT BÖLÜM                                                                                                                                                          (A, B) 1. Üçüncü Derecede Alt Bölüm (1, 2)                                                                                                                                        a. Dördüncü Derecede Alt Bölüm (a, b)                                                                                                                                             aa. Beşinci Derecede Alt Bölüm (aa, bb)                                                                                                                                                aaa. Altıncı Derecede Alt Bölüm (aaa, bbb)
 1. Dipnotlar, ilgili sayfanın sonuna sıralı numaralar hâlinde eklenmelidir. Dipnotlar 10 punto kullanılarak, 1 satır aralıklı olarak ve iki kenara yaslanmış şekilde yazılmalıdır.
 2. Metin içerisinde içindekiler bölümü yer almamalıdır.
 3. Metin içerisinde yapılacak kısaltmalar için kısaltmalar cetveli kullanılmamalı; kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan yazılarak, yanında parantez içinde kısaltması

III.  Atıf, Dipnot ve Kaynakça Yazımında İzlenmesi Gereken Kurallar

 1. Atıf ve dipnotlar, OSCOLA 4. Edisyon atıf sistemine uygun şekilde yapılmalıdır.

Aşağıda öncelikle makale içi dipnotlar (5 ila 12 numaralı maddeler), daha sonra ise kaynakçada yer alacak atıflar (13 numaralı madde) izah edilecektir. OSCOLA 4. Edisyon atıf sistemi için ayrıca bkz. https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf.

 1. Bir dipnotta birden fazla esere atıf yapılıyorsa her bir eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır.
 2. Dipnot ve kaynakçalarda yapılacak kısaltmalarda nokta kullanılmamalıdır.
 3. Atıflarda supra, infra, ante, id, loccit, op cit, contra kısaltmaları kullanılmamalıdır.

Mevzuata Yapılacak Atıf

Türk mevzuatına atıf, aşağıda gösterildiği şekilde yapılmalıdır:

“Kanun Adı, Kanun Numarası: XXXX, Kabul Tarihi: Gün.Ay.Yıl, RG Gün.Ay.Yıl Formatında Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi/Yayımlandığı Resmî Gazete Sayısı”.

 • Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun, Kanun Numarası: 5718, Kabul Tarihi:

27.11.2007, RG 12.12.2007/26728.

Yabancı devlet mevzuatına ve AB mevzuatına yapılacak atıflarda OSCOLA’nın 2.4, 2.6.1 ve 2.8.2 numaralı bölümlerinde gösterildiği şekilde atıf yapılmalıdır. 

Kitaplar

Dipnotlarda öncelikle yazarın adı/soyadı atıfta bulunulan eserde yer aldığı şekilde yazılmalıdır. Dipnotlarda önce yazarın adı verilmeli, bunu bir virgül takip etmeli ardından kitap ismi italik olarak verilmelidir.

Birbirini takip eden birden fazla sayfaya yapılan atıflarda ff kısaltması kullanılır. Ad Soyad, Kitap Adı (Kaçıncı Bası Olduğu, Yayınevi Yılı) Atıf Yapılan Sayfa.

Tek yazarlı kitaplarda:

 • Hatice Karacan Çetin, Karayolları Trafik Kanununda Hukuki Sorumluluk (Türk, İsviçre ve Alman Hukukları Karşılaştırmalı) (1. Bası, Seçkin 2016) 210.
 • Osman Serkan Gülfidan, İfade Özgürlüğü Hakkı Örneği Çerçevesinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Kötüye Kullanma Yasağı (1.Bası, On İki Levha 2013) 97.

Çok yazarlı kitaplarda:

 • Anıl Çamyamaç ve Zekiye Özen İnci, Diplomatik Bir Bağışıklık Olarak Ceza Yargısından Muafiyet (1. Bası, Seçkin 2020) 119 vd.
 • Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem ve Rıfat Murat Önok, Uluslararası Ceza Hukuku (6. Bası, Seçkin 2021) 341.

Editörlü Kitaplarda:

Ad Soyad, ‘Eser (Bölüm) Adı’ iç Editör(ler) Adı (ed / birden çok editör olması halinde edr), Kitap Adı (Yayınevi Yıl) Atıf Yapılan Sayfa.

 • Selman Özdan, ‘Covid-19 Pandemisi ile Mücadelede Birleşmiş Milletler Ana Organlarının Rolü’ iç Murat Batı ve Sezai Çağlayan (edr), Bir Küresel Salgın ve Hukuk: Covid-19 (Seçkin 2021) 683.

Makaleler

Ad Soyad, ‘Makale Adı’ (Yıl) Cilt (Sayı) Dergi Adı İlk Sayfa Numarası, Atıf Yapılan Sayfa

 • Gizem Halis Kasap, ‘Türk Arabuluculuk Uygulamasına ABD Deneyimi Işığında Karşılaştırmalı Bir Bakış’ (2018) 16(192) Legal Hukuk Dergisi 9.
 • Atilla Kasap, ‘Copyrightand Creative ArtificialIntelligence (AI) Systems: A Twenty-First Century ApproachtoAuthorship of AI-Generated Works in the United States’ (2020) 19(4) Wake ForestIntellectualPropertyLawJournal 35.

Elektronik Kaynaklar

Yazar Adı Soyadı, ‘Eser Adı’ (Yıl) Cilt(Sayı) Dergi Adı Erişim Tarihi.

Web Siteleri ve Bloglar

 • Kemal Gözler, ‘Cumhurbaşkanının Uluslararası Sözleşmeleri Feshetme Yetkisi Var Mı?’ (Türk

Anayasa Hukuku Sitesi, 20 Mart 2021) <https://www.anayasa.gen.tr/ua-sozlesme-fesih.htm> Erişim Tarihi 5 Mayıs 2020

Aynı Yazarın Birden Fazla Eserine Atıf

Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılması hâlinde, eserlere yapılacak ilk atıfların yukarıda gösterilen kurallara uygun şekilde yapılması; ikinci ve daha sonraki atıfların ise “Yazar Soyadı, Eserin Tam Adı veya Yazarca Uygun Görülen Kısaltması (n Esere İlk Kez Atıf Yapılan Dipnotun Numarası) Atıf Yapılan Sayfa.” formatında yapılması gerekmektedir.

 • 10 Sezai Çağlayan, Angajman Kuralları (Legal 2019) 26 vd.
 • 15 Sezai Çağlayan, Uluslararası Hukuk Terimler Sözlüğü (Legal 2021) 7.

...

 • 23 Çağlayan, Angajman Kuralları (n 10) 114.

Aynı Esere Birden Fazla Atıf Yapılması

Bir esere birden fazla kez atıf yapılması hâlinde, ilk atfın yukarıda gösterilen kurallara uygun şekilde yapılması; ikinci ve daha sonraki atıfların ise “Yazar Soyadı (n Esere İlk Kez Atıf Yapılan Dipnotun Numarası) Atıf Yapılan Sayfa.” formatında yapılması gerekmektedir. Eğer aynı esere hemen bir sonraki dipnotta yeniden atıf yapılacaksa, sadece “ibid” ifadesinin kullanılması ve ardından atıf yapılan sayfa bilgisinin verilmesi yeterlidir.

 • 3 Metin Baykan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü (1. Bası, Adalet 2011) 66.

...

 • 11 Baykan (n 3) 100.
 • 12 ibid 101.

Yargı Kararları – Davalar

Türk mahkeme kararlarına aşağıda yer alan örneklerde gösterildiği şekilde atıf yapılmalıdır:

Samsun 2 Sulh Mahkemesi, 2338/3165, 10.04.2016.

Samsun 1 İdare Mahkemesi, 2338/3165, 10.04.2016.

Samsun 3 BAM, 2338/3165, 10.04.2016.

Samsun 3 BİM, 2338/3165, 10.04.2016.

Danıştay 7 D, 1169/2555, 15.03.2009.

Yargıtay 4 HD, 2338/3165, 10.04.2016.

Anayasa Mahkemesi, 2012/14056, 09.10.2011.

Yabancı mahkeme kararlarına OSCOLA’nın 2.1 ilâ 2.3 numaralı bölümlerinde gösterildiği şekilde atıf yapılmalıdır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına aşağıda yer alan örneklerde gösterildiği şekilde atıf yapılmalıdır:

 • Omojudi v UK (2009) 51 EHRR 10.
 • Osman v UK ECHR 1998–VIII 3124.
 • Balogh v HungaryAppno 47940/99 (ECHR, 20 July 2004).
 • Simpson v UK (1989) 64 DR 188.

Kaynakça

Kaynakçada öncelikle yazarın soyadına daha sonra adının ilk harfine yer verilir. Makalelerin sayfa aralığı gösterilir:

 • Çağlayan S, Angajman Kuralları (1. Bası, Legal 2019).
 • Çamyamaç A ve İnci ZÖ, Diplomatik Bir Bağışıklık Olarak Ceza Yargısından Muafiyet (1. Bası, Seçkin 2020).
 • Şanlı C, Esen E ve Ataman-Figanmeşe İ, Milletlerarası Özel Hukuk (9. Bası, Beta 2021).
 • Özdan S, ‘Uluslararası Örgütlerin Meşruluğu Üzerine: De Facto Otorite’ (2018) 5(10) Akademik Hassasiyetler 123-144.