YEŞİL ÖLÇÜM GÖSTERGELERİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜNİVERSİTE MODELİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Yazarlar

  • Yüksel Ardalı
  • Özge Köksal

Anahtar Kelimeler:

Sürdürülebilir üniversite, Yeşil ölçüm, Çevresel göstergeler, Yeşil üniversite

Özet

Gününmüzde dünyanın geldiği son duruma bakıldığında doğal kaynakların sınırlı olması ve toplum gereksinimlerini karşılamada yakın gelecekte yetersiz kalma tehlikesi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını ve yönetimini zorunlu hale getirmektedir. Bu kapsamda üniversitelerin sahip olduğu nüfus ve gerçekleştirdikleri pek çok faaliyet ile çevreye doğrudan ya da dolaylı olarak birçok  yükü de beraberinde getirmektedir. Sürdürülebilir gelişme hedeflerine ulaşmada katkı sağlayan paydaşlardan biri olan üniversiteler  çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlar karşısında birçok sorumluluk üstlenmektedir. Sürdürülebilir üniversite kampüsleri, enerji tüketimi ve emisyonların azaltılması, atık yönetimi, su yönetimi, yeşil ulaşım gibi alanların iyileştirilmesinde kampüs içinde ve dışında farklı birimlerin birlikte çalışmasında, teknoloji üretiminde sürdürülebilir yöntemlerin kullanılmasında önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada, sürdürülebilir yeşil üniversite kampüsleri çerçevesinde ölçüt alınan yeşil ölçüm göstergeleri bazında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) kampüsü incelenmiştir. Kampüs uluslararası GreenMetric göstergelerinin altı ana başlığı (altyapı ve yerleşim, enerji ve iklim değişikliği, atık, su, ulaşım ile eğitim) altında değerlendirilmiştir. Çevresel göstergeler dikkate alınarak kampüsteki mevcut durumun geçmişten bugüne gösterdiği değişimlerin  olumlu ve eksiklik gözlenen yönleri belirlenmiştir. Üniversitenin göstergeler yönüyle 2021 yılı değerlendirme sonuçlarının yüzdesel dağılımlarında en düşük paya sahip alanın % 17.86 ile enerji ve iklim değişikliği olduğu gözlemlenmiştir. Bu sıralamayı % 44.44 ile ulaşım, % 55 ile su, % 66.67 ile eğitim, % 70.83 ile atık ve % 76.67 ile altyapı ve yerleşim izlemiştir.

 

İndir

Yayınlanmış

2022-03-31